Gintarė Zinkevičiūtė

Pirmininkė

Koordinuoja visos koordinatorių komandos veiklą. Atstovauja fakulteto studentams Fakulteto Taryboje bei VU SA valdymo organuose – Parlamente ir Taryboje.

Urtė Vaitiekūnaitė

Socialinės srities ir LSP koordinatorė

Konsultuoja įvairiais klausimais, susijusiais su LSP, visų tipų stipendijomis, jų prašymų pildymu, išmokomis studentams su specialiaisiais poreikiais, fakulteto aplinkos gerinimu bei literatūros trūkumu.

Rūtavilė Pauliukaitė

Akademinio proceso reikalų koordinatorė

Į akademinio proceso reikalų koordinatorę galite kreiptis klausimais, susijusiais su apeliacijomis, egzaminais, tvarkaraščiais, pasirenkamaisiais dalykais, studijų stabdymu, nutraukimu bei atnaujinimu, akademinėmis atostogomis ir kitais akademiniais klausimais.

Marija Staniulytė

Atstovų ir kontaktinių asmenų koordinatorė


Prižiūri studentų atstovų ir kontaktinių asmenų veiklą. Galima kreiptis norint pranešti apie studijų programos trūkumus arba išsakyti pasiūlymus studijų tobulinimui. Taip pat galima kreiptis turint klausimų dėl akademinės etikos ar ginčų nagrinėjimo bei siekiant daugiau sužinoti apie atstovavimą studijų programos komitete, komisijose ar kituose fakulteto organuose.

Tomas Bedulskij

Informacinės srities koordinatorius

Atsakingas už įvairios veiklos bei informacijos viešinimą fakulteto studentams. Galima kreiptis norint paviešinti renginį ar kitą studentams galimai aktualią informaciją. Geba konsultuoti el. pašto, VPN bei „Eduroam“ klausimais.

Ieva Šukytė

Marketingo srities koordinatorė

Atsakinga už paramos bei reklamos pritraukimą ir sklaidą. Į Ievą galima kreiptis norint prisidėti prie paramos renginiams paieškų bei dėl reklamos platinimo fakultete.

Dainius Jasiulionis

Organizacinės srities koordinatorius

Atsakingas už renginių organizavimą. Į Dainių galima kreiptis norint pasiūlyti idėjų renginiams ir prisidėti prie jų įgyvendinimo.

Gabrielė Rudytė

Programos „Sąžiningai” koordinatorė ir administratorė

Gabrielė yra atsakinga už „Sąžiningai“ programos koordinavimą Filosofijos fakultete. Į ją galima kreiptis norint užregistruoti egzaminą arba tapti stebėtoju.

Atsakinga už bendrą atstovybės tvarką ir vidaus darbo tvarkos taisyklių (VDTT) laikymąsi.

Miglė Baltrūnaitė

Kuratorių koordinatorė

Prižiūri kuratorių veiklą, ruošia juos darbui su pirmakursiais (mokymai, konsultacijos). Galima kreiptis siekiant daugiau sužinoti apie kuratorių programą.

Inga Vederytė

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė

Atsakinga už VU SA FsF narių pritraukimą ir išlaikymą, jų kompetencijų ir įgūdžių lavinimą, draugišką atmosferą atstovybėje bei atstovybės patalpoje budinčius ir konsultuojančius studentus. Į Ingą galima kreiptis norint tapti VU SA nariu.