Kodėl?

Apeliacijos gali būti teikiamos dėl galutinio dalyko įvertinimo (egzamino, įskaitos, tarpinio įvertinimo) bei procedūrinių egzaminų pažeidimų. Pavyzdys: jeigu dėstytojas egzamino metu skaito knygą, o ne stebi studentus, tai yra procedūrinis pažeidimas. Dėl baigiamųjų egzaminų (diplominio darbo gynimo) įvertinimo apeliacijos nenagrinėjamos. Prisiminkite, kad apelianto studijų rezultatas, išnagrinėjus apeliaciją, negali būti sumažintas jokiais atvejais.

Kada?

Jei apeliuojama dėl egzamino ar įskaitos įvertinimo, apeliacija turi būti pateikta per 7 kalendorines dienas nuo egzamino ar įskaitos įvertinimo paskelbimo datos. Tokiu atveju, kai egzminas yra laikomas egzaminų laikymo laikotarpio pabaigoje, apeliacija turi būti pateikta per 7 kalendorines dienas nuo egzaminų laikymo laikotarpio pabaigos (net jei egzaminas laikomas paskutinę laikotarpio dieną, studento darbą ištaisius per 5 dienas, jis turi dvi dienas apeliacijai parašyti).

Apeliacijos dėl egzaminų ar įskaitų procedūros pažeidimų turi būti teikiamos kitą dieną po egzamino ar įskaitos laikymo dienos.

Nepraleiskit numatyto termino! Nepamirškite, kad iki apeliacijos nagrinėjimo dienos turite teisę peržiūrėti savo egzamino arba įskaitos rašto darbą. Darbai saugomi dalyko dėsčiusio dėstytojo katedroje 6 mėnesius.

Kaip?

Apeliacija turėtų būti motyvuota. Tai reiškia, kad savo apeliaciniame rašte turėtumėte surašyti visus argumentus, kodėl Jūs nesutinkate su įskaitos arba egzamino įvertinimu arba pagrįsite kitus procedūrinius pažeidimus („aš manau“ nėra svarus ir tinkamas argumentas). Priešingu atveju apeliacija gali būti atmesta.

Fakulteto ginčų nagrinėjimo komisijos sudėtyje turi būti bent vienas studentų atstovybės paskirtas atstovas. Jei kyla problemų arba neaiškumų dėl komisijos darbo, kreipkitės į Studentų atstovybę Filosofijos fakultete ir sužinokite studentų atstovo ginčų nagrinėjimo komisijoje vardą bei pavardę. Jis/ji suteiks visą Jums reikalingą informaciją.

Jeigu savo apeliacija skundžiate egzamino arba įskaitos įvertinimą, ginčų nagrinėjimo komisija paveda dalyko katedros vedėjui sudaryti dalyko ekspertų komisiją, kuri per 10 kalendorinių dienų pateikia siūlomą darbo įvertinimą apeliacinei komisijai arba apeliacinė komisija gali katedros vedėjo parinktus specialistus pasikviesti į posėdį. Ekspertų komisija privalo atsižvelgti į studento gautus tarpinius įvertinimus, jei taikyta kaupiamoji vertinimo sistema.

Jeigu savo apeliacija skundžiate procedūrinius pažeidimus, tai nustačiusi esminius egzamino (įskaitos) procedūrinius pažeidimus, ginčų nagrinėjimo komisija anuliuoja Jūsų egzamino (įskaitos) rezultatą (-us). Anuliavus egzamino rezultatus apeliacinė komisija praneša apie savo sprendimą dekanui bei šio dalyko dėstytojo katedros vedėjui ir įpareigoja jį sudaryti specialistų komisiją egzamino perlaikymui.