Jei dėl svarbios priežasties studentas neatvyko į egzaminą, jis privalo per 3 darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino ar įskaitos datos pranešti dekanatui ir iki dekanato nustatyto laiko pateikti pateisinamąjį dokumentą.

Jei studentas susirgo egzaminų laikymo laikotarpio metu, jis turi pristatyti dekanatui gydytojo pažymą ir egzaminų laikymo laikotarpis pratęsiamas gydymo įstaigų išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytam laikui, bet ne daugiau kaip 1 mėnesiui, skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.

Vilniaus universitete egzaminas gali vykti tik raštu, raštu ir žodžiu. Tik žodžiu egzaminas vykti negali.

Jei studentas neišlaiko egzamino jo laikymo metu, jis tai gali padaryti per perlaikymus, kurie vyksta per pirmas dvi naujo semestro savaites.

Paskutinio kurso priešpaskutinio semestro studentams ir paskutinio semestro studentams, turintiems ne daugiau kaip 2 dalykų/15 kreditų apimties akademines skolas yra suteikiama išimtis ir jie egzaminą perlaikyti dar vieną kartą gali iki baigiamųjų darbų (baigiamųjų egzaminų) gynimo pradžios.

Neišlaikytas egzamino perlaikymas yra žymimas kaip akademinė skola. Studentas, turintis 15 ar daugiau kreditų apimties akademinių skolų yra šalinamas iš universiteto. Norint šito išvengti ir turimą skolą panaikinti, reikia kreiptis į akademinio kamieninio padalinio vadovą su prašymu leisti pakartoti atitinkamų dalykų (modulių) studijas arba išlaikyti egzaminą eksternu*.

* Eksterno sutartis – tai sutartis, sudaroma tais atvejais, kai studentai ar klausytojai, akademinių kamieninių padalinių vadovui leidus, nori laikyti egzaminus (įskaitas) nestudijuodami dalyko/modulio semestro metu.