Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie dalykai gali būti vertinami įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu (kompiuteriu vykdomas egzaminas yra prilyginamas egzaminui raštu). Studentų žinios per egzaminus yra vertinamos nuo 1 iki 10 balų, o per įskaitas – įskaita arba neįskaita.

Egzaminai ir įskaitos yra laikomi egzaminų laikymo laikotarpiu, kurso kontaktinio asmens sudaryto egzaminų tvarkaraščio nurodytu laiku. Egzaminai gali vykti ir ne egzaminų laikymo laikotarpiu, jei dėstytojas yra išdėstęs visą kursą ir visi studentai sutinka egzaminą laikyti anksčiau.

Jei dėl svarbios priežasties studentas neatvyko į egzaminą, jis privalo per 3 darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino ar įskaitos datos pranešti administracijai (108 kab.) ir iki sutarto termino pateikti pateisinamąjį dokumentą.

Jei studentas susirgo egzaminų laikymo laikotarpio metu, jis turi pristatyti administracijai gydytojo pažymą ir egzaminų laikymo laikotarpis bus pratęsiamas gydymo įstaigų išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytam laikui, bet ne daugiau kaip 1 mėnesiui, skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.

Jei studentas neišlaiko egzamino per egzaminų laikymo laikotarpį, jis tai gali padaryti perlaikymų metu, kurie vyksta per pirmas dvi naujo semestro savaites.

Paskutinio kurso priešpaskutinio semestro studentams ir paskutinio semestro studentams, turintiems ne daugiau kaip 2 dalykų / 15 kreditų apimties akademines skolas, yra suteikiama išimtis ir jie egzaminą perlaikyti dar vieną kartą gali iki baigiamųjų darbų (baigiamųjų egzaminų) gynimų pradžios.

Neišlaikytas egzamino perlaikymas yra žymimas kaip skola. Studentas, turintis daugiau nei 15 kreditų akademinių skolų ir / arba skolų (skaičiuojama bendrai), yra šalinamas iš Universiteto dėl nepažangumo. Norint šito išvengti ir turimą skolą panaikinti, reikia kreiptis į padalinio administraciją ( šiuo atveju į VU FsF Studijų skyrių (108 kab.) pas Jolantą Zenkevič) su prašymu leisti pakartoti kursą arba išlaikyti egzaminą eksternu*. Kurso kartojimo kainą galima apskaičiuoti metinę studijų kainą dauginant iš dalyko kreditų kiekio ir padalinant iš 60.

Norint likviduoti skolą, reikia kartoti kursą, dalyką pakeisti kitu arba išlaikyti egzaminą eksternu. Jei pakartojus kursą egzaminas nėra išlaikomas, studentas turi galimybę į perlaikymą. Šio perlaikymo neišlaikymo atveju studentas gauna akademinę skolą. Gavus akademinę skolą iškart netenkama VF vietos.

*Eksterno sutartis – tai sutartis, sudaroma tais atvejais, kai studentai ar klausytojai, akademinių kamieninių padalinių vadovui leidus, nori laikyti egzaminus (įskaitas) nestudijuodami dalyko / modulio semestro metu. Kaina – 25 % metinės studijų sumos.

Į Jūsų klausimus apie egzaminus gali atsakyti VU SA FsF akademinio proceso reikalų koordinatorė Rūtavilė Pauliukaitė el. paštu akadem@fsf.vusa.lt arba telefonu +370 639 59 597.