• Individualus studijų planas – tai studento motyvuotu prašymu nustatomas studijuojamų dalykų (modulių) atsiskaitymo išdėstymas semestro metu arba studijų programos komiteto sutikimu sudaromas individualus planas, į kurį įtraukiami studijų programoje nenumatyti studijų dalykai (moduliai), atitinkantys studento poreikius. Individualius studijų planus tvirtina akademinio kamieninio padalinio vadovas, o dėl jo sudarymo reikia kreiptis į studijų prodekaną.
  • BUS – bendrosios universitetinės studijos. BUS moduliai (dalykai) sudaro mažiausiai 15 kreditų. Naujo semestro metu pirmąsias dvi savaites galima lankyti visų BUS dalykų paskaitas ir pasirinkti tokį, kuris pasirodė įdomus (jeigu dar yra laisvų vietų).
  • Pasirenkamieji dalykai – studijų programa sudaryta iš dėstomųjų dalykų. Pagal pasirinkimo tipą Universitete dalykai skirstomi į privalomuosius ir pasirenkamuosius dalykus. Semestro pabaigoje studentai privalo registruotis į kito semestro pasirenkamuosius dalykus (modulius). Pasirinkimai turi būti atliekami per VU  studijų informacinę sistemą, kurioje automatizuotai siūlomi galimi pasirinkimo variantai. Registracijos  pavasario semestro pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms galutinis terminas yra gruodžio 15 d., į rudens semestro – gegužės 15 d.
  • Mainų galimybės.