Jei studentas savo noru nutraukė studijas arba buvo išmestas iš Universiteto dėl šiurkštaus akademinės etikos pažeidimo ar finansinių įsipareigojimų nevykdymo Universitetui, jis turi galimybė atnaujinti studijas. Jei studentas buvo pašalintas dėl šiurkštaus akademinės etikos pažeidimo (nusirašinėjimo) jis atnaujinti studijas gali tik po vienerių metų.

Studijų atnaujinimu nelaikomas grįžimas iš studijų stabdymo ar akademinių atostogų.

Studijos gali būti atnaujintos, jei asmuo yra visiškai įvykdęs Universiteto pirmosios, antrosios studijų pakopų ar vientisųjų studijų programos pirmojo semestro studijų planą bei neturi finansinių įsipareigojimų Universitetui. Studijos gali būti atnaujinamos, jeigu asmens studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų programos skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų ir nepasibaigė akademinių kamieninių padalinių Tarybų nustatyti studijų rezultatų įvertinimų galiojimo terminai.

Dėl neesmingo studijų programos pasikeitimo susidariusius dalyko / modulio skirtumus leidžiama likviduoti per vienerius metus nuo studijų atnaujinimo. Šie skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi. Jei asmuo turi daugiau kaip 15 kreditų dalykų / modulių skirtumus, jis privalo šiuos skirtumus likviduoti prieš studijų atnaujinimą. Neesmingai pasikeitusios studijų programos dalykus / modulius, kurių egzaminus arba įskaitas būtina išlaikyti (perlaikyti) atnaujinant tos studijų programos studijas, nustato kamieninio akademinio padalinio vadovas.

Studentas norintis atnaujinti studijas turi pateikti prašymą likus ne mažiau nei 5 darbo dienoms iki semestro, į kurį ketinama grįžti, pradžios. Prašymą reikia parašyti VU FsF Studijų skyriuje (108 kab.) pas Rūtą Dragunevičienę. Studijos atnaujinamos tik VNF vietoje, tačiau rotacijos tvarka įmanoma studijuojant pereiti į VF vietą.

Į Jūsų klausimus apie studijų atnaujinimą gali atsakyti VU SA FsF akademinio proceso reikalų koordinatorė Rūtavilė Pauliukaitė el. paštu akadem@fsf.vusa.lt arba telefonu +370 639 59 597.